สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

 

9/5-6  ถนนเทศบาลบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ 0-7641-3968-9 สื่อสาร มท. 67350

โทรสาร 0-7641-3969

E-mail : phangnga@mol.go.th