สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัด

 

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพังงา

 

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙