สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัด

ปี พ.ศ. 2562

 

 

 

     

ไตรมาส 1/2562

มกราคม - มีนาคม 2562

ไตรมาส 2/2562

เมษายน - มิถุนายน 2562

ไตรมาส 3/2562

กรกฎาคม - กันยายน 2562

ไตรมาส 4/2562

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ปี พ.ศ. 2561

 

   

ไตรมาส 1/2561

มกราคม - มีนาคม 2561

ไตรมาส 2/2561

เมษายน - มิถุนายน 2561

ไตรมาส 3/2561

กรกฎาคม - กันยายน 2561

ไตรมาส 4/2561

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

   

  ปี พ.ศ. 2560

   

ไตรมาส 1/2560

มกราคม - มีนาคม 2560

ไตรมาส 2/2560

เมษายน - มิถุนายน 2560

ไตรมาส 3/2560

กรกฎาคม - กันยายน 2560

ไตรมาส 4/2560

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

  ปี พ.ศ. 2559

   

ไตรมาส 1/2559

มกราคม - มีนาคม 2559

ไตรมาส 2/2559

เมษายน - มิถุนายน 2559

ไตรมาส 3/2559

กรกฎาคม - กันยายน 2559

ไตรมาส 4/2559

ตุลาคม - ธันวาคม 2559

 

ปี พ.ศ. 2558
   

ไตรมาส 1/2558

มกราคม - มีนาคม 2558

ไตรมาส 2/2558

เมษายน - มิถุนายน 2558

ไตรมาส 3/2558

กรกฎาคม - กันยายน 2558

ไตรมาส 4/2558

ตุลาคม - ธันวาคม 2558

 

ปี พ.ศ. 2557

     

ไตรมาส 1/2557

มกราคม - มีนาคม 2557

ไตรมาส 2/2557

เมษายน - มิถุนายน 2557

ไตรมาส 3/2557

กรกฏาคม - กันยายน 2557

ไตรมาส 4/2557

ตุลาคม - ธันวาคม 2557

 

  

ปี พ.ศ. 2556

     

ไตรมาส 1/2556

มกราคม - มีนาคม 2556

ไตรมาส 2/2556

เมษายน - มิถุนายน 2556

ไตรมาส 3/2556

กรกฏาคม - กันยายน 2556

ไตรมาส 4/2556

ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 

  

ปี พ.ศ. 2555

     

ไตรมาส 1/2555

มกราคม - มีนาคม 2555

ไตรมาส 2/2555

เมษายน - มิถุนายน 2555

ไตรมาส 3/2555

กรกฏาคม - กันยายน 2555

ไตรมาส 4/2555

ตุลาคม - ธันวาคม 2555

 

 

ปี พ.ศ. 2554
       

ไตรมาส 1/2554

มกราคม - มีนาคม 2554

ไตรมาส 2/2554

เมษายน - มิถุนายน 2554

ไตรมาส 3/2554

กรกฎาคม - กันยายน 2554

ไตรมาส 4/2554

ตุลาคม - ธันวาคม 2554

 

ปี พ.ศ. 2553
       

ไตรมาส 1/2553

มกราคม - มีนาคม 2553

ไตรมาส 2/2553

เมษายน - มิถุนายน 2553

ไตรมาส 3/2553

กรกฎาคม - กันยายน 2553

ไตรมาส 4/2553

ตุลาคม - ธันวาคม 2553