สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

คู่มือปฏิบัติงานของสรจ. ประจำปีงบประมาณ 2562

 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาปี 2562

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา