สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (พังงา)

   

 

 

ข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ(จังหวัดพังงา)

  ลิงค์ที่่เกี่ยวข้อง 

 

     - ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

     - ตำแหน่งงานว่าง (จังหวัดพังงา)