สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 26/09/2559

วันนี้ (26 กันยายน 2559)

    - เวลา 08.30 น.   น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงาน จ.พังงา นำบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในโครงการส่งเสริมกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 

 

 

 

 

 

 

  - https://www.viagrapascherfr.com/viagra-a-l'unite/ เวลา 14.00 น. ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.พังงา ณ ห้องประชุม สนง.แรงงาน จ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการ จ.พังงา เป็นปนะธานฯ