สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประสานชุดติดตามและตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการป้องการดูแลแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

          สำนักงานแรงงาน จ.พังงา (วันนี้) 8 ธ.ค.59 น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงาน จ.พังงา ได้มอบหมาย น.ส.ลาภพร ลิ่มดุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประสานชุดติดตามและตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.พังงา ปี 2560  ซึ่งประกอบด้วย นายธนกร นราวุฒิพันธุ์ จัดหางานจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอีก 4 หน่วยงาน ผู้แทนจาก พมจ. ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร และผู้แทนประชาสัมพันธุ์ จ.พังงา ร่วมกันตรวจ สปก. 3 แห่ง เป็น สปก.ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง และ สปก.ประเภทแปรรูปน้ำมันปาร์ม 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา รวม 3 แห่งลูกจ้างทั้งสิ้น 49 คน สัญชาติพม่า 35 คน พบว่าแรงงานต่างด้าว 3 ราย ใน สปก.1 แห่ง ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ระหว่างเวลาทำงานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ซึ่ง สจจ.พง.ได้เปรียบเทียบปรับแล้ว ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน