สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจรายเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจรายเดือน

 

สิงหาคม 2560

(26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2560) 

 

ด้านหน้า

 

ด้านหลัง