สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง

           วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาโดย แรงงานจังหวัดพังงา (นางสาวอารีย์  การธิโร) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน นายอำเภอทับปุดและชาวบ้านบางเหรียง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด วัดราษฏร์อุปถัมป์ (วัดบางเหรียง) อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา