สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

กิจกรรม Big Cleaning Day

 วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. แรงงานจังหวัดพังงา (นางสาวอารีย์  การธิโร) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณท่าเรือ บ้านท่าด่าน ใครโครงการ Big Cleaning Day ณ ลานศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายสิทธิชัย  ศักดา) เป็นประธาน