สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

   วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน" ณ ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา         โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย        จิตอาสา ร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 40,000 ตัว และปลูกต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น อีกด้วย