สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดพังงา  นางเมทิกา   สัตตานุสรณ์  จัดหางานจังหวัดพังงา            และนางพรสวรรค์  แสนใจยา  ประกันสังคม จังหวัดพังงา ได้ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดย มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม