สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2562

  วันนี้ 19 มิ.ย.2562  เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2562                  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา โดยมีนางวิมุตติยา   อาวุธเทวินทร์  แรงงานจังหวัดพังงา           ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้

1) รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   โดยจังหวัดพังงา มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาทต่อวัน

2) แผนปฏิบัติการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562

3) โครงสร้างกำลังแรงงานจังหวัดพังงา  

4) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดพังงา

5) อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจทั่วไป และราคาสินค้าของจังหวัดพังงา

6) สถานการณ์แรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

7) สถานการณ์การลงทุนจังหวัดพังงา

8) การจัดสัดส่วนกลุ่มข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาเสนอปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ