สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ประจำปี 2562) จังหวัดพังงา

         วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ทั้งในภาคส่วนของสถานศึกษา  ชุมชน  และสถานประกอบการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ประจำปี 2562) จังหวัดพังงา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมผลงานการจัดกิจกรรมของชมรมและเครือข่าย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมคณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมทุกประเภท ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะให้คะแนนในเบื้องต้นในระดับพื้นที่ จากนั้นจะทำการประกวดในระดับประเทศที่เมืองทองธานีในลำดับต่อไป  ในการนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงา         และบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด  ได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการด้วย  และมีนางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์  แรงงานจังหวัดพังงา  ได้รายงาน  ผลและแผนการขับเคลื่อนโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน  ในสุถานประกอบการ  ต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย