สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบระมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560