สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 เมื่อวันอังคารที่ 23  กรกฎาคม   2562  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา  นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหาศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา  โดยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้ว 

          และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.40 น. นายอภิญญา สุจริตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหาศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม  แรงงานจังหวัดพังงา ประกันสังคมจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่    ได้เดินทางเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายชูเชื้อ สิทธิบุตร แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลถ้ำ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.40  ที่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ ในการเข้าเยี่ยมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ต.ถ้ำนี้  ได้มีเพื่อนๆ  แกนนำอาสาสมัครแรงงานมีน้ำใจเข้าเยี่ยมและร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะอีกด้วย   โดยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 นับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนและครอบครัวอาสาสมัครแรงงานอย่างยิ่ง