สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วันสตรีไทย ประจำปี 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น. จังหวัดพังงา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา  ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา

 " วันสตรีไทย ประจำปี 2562 " ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม  วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์  ถวิล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้ร่วมในครั้งนี้จำนวน ประมาณ 600 คน   และในงานดังกล่าว นางวิมุตติยา             อาวุธเทวินทร์  แรงงานจังหวัดพังงา  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสตรี ประเภท  สวยงาม  และประเภทแฟนซี   ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันอีกด้วย