สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประกาศบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562

 

ประกาศบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562

นายธนวัฒน์  บุญสอน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น