สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านแรงงานและแผนปฎิบัติการ One Plan จังหวัดพังงา

 วันนี้ (10 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา  นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านแรงงานและแผนปฎิบัติการ One Plan จังหวัดพังงา  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการในจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ต่อไป