สายด่วน

พบเห็นการกระทำความผิด การทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักงานแรงงาน จ.พังงา แจ้งเบาะแสได้ที่นี่ - ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562

        วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา นายพงษ์ศักดิ์    คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562 โดย นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดพังงา เลขานุการและอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2562 และสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อนายจ้าง โดยละเอียด     ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดล่าสุดในรูปเชิงปริมาณ ตามมาตรา 87 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา จะรวบรวมผลการประชุมและรายงานสรุปให้กระทรวงแรงงานตามกำหนดต่อไป