Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

pll_content_description

กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน นายช่างภาพเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ผู้ประกาศและรายงานข่าวนายไพทูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 365 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ดังนี้1.

กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน นายช่างภาพเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ผู้ประกาศและรายงานข่าวนายไพทูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 365 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ดังนี้1. ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดภาคใต้ในข้อ 2 รวม 271 อัตรา แยกเป็น 1.1 ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 198 อัตรา1.2 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 อัตรา1.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 23 อัตรา1.4 ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 6 อัตรา 1.5 ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าว จำนวน 35 อัตรา 2. ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 (จังหวัดสงขลา ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) รวม 55 อัตรา แยกเป็น2.1 ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 35 อัตรา2.2 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา2.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา2.4 ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 4 อัตรา 2.5 ตำแหน่งผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าว จำนวน 8 อัตรา3. ผู้ปฏิบัติงานด้านดนตรี จำนวน 30 อัตราทั้งนี้ทางกองการเจ้าหน้าที่ ประกาศรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจที่จะสอบในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว ให้ดูรายละเอียดที่เว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ทาง http//:www.prd.go.th กำหนดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2553 หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ โทร 0-2618-2323 ต่อ 1302

TOP