Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)

pll_content_description

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางจินตนา ยั่งยืน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)” ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

 

TOP