Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว และทำบัตรประจำตัว (บัตรสีชมพู)

pll_content_description

TOP