Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ก.แรงงาน ขยายกรอบการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ

pll_content_description

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖๒๕๕๒ ในการสนับสนุนสถานประกอบกิจการ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานดำเนินการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และจัดจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยให้การสนับสนุนเฉพาะสถานประกอบกิจการส่งออกและที่เกี่ยวเนื่อง    กับการส่งออกเท่านั้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการโดยเท่าเทียมกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะประกอบกิจการเพื่อการส่งออก หรือมิได้ส่งออก สามารถสมัครใจนำข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ปี ๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๓๐ แห่ง

                 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน ๙๐ แห่งคาดว่า จะดำเนินการให้ครบ ๑๓๐ แห่ง ภายในเดือนมีนาคมนี้

TOP