Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP