Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สู่งการเป็นองค์กรคุณธรรม

pll_content_description

ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

……………………………

          พวกเรา ชาวสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ขอประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนให้สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา เป็นองค์กรคุณธรรม ดังนี้

          . มุ่งมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งความภาคภูมิใจใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย โดยตั้งปณิธาน
ทำความดีเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม
ประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเทิดพระเกียรติในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูล
รัชกาลที่ ๑๐

            . มุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม ความดี  แก่ตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม ชุมชน โดยใช้ทุนความดี
ได้แก่ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรและเครือข่ายแรงงานได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

            . มุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นฐานการดำเนินชีวิต ดังนี้

               พอเพียง : มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบรอบด้านคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

                 วินัย : มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎกติกา จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

                 สุจริต : ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล  ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

                 จิตอาสา : ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดีเอื้ออาทรต่อคน/สังคมโดยมิได้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น จนเป็นนิสัย

                 ทั้งนี้ เราจะเป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นองค์กรคุณธรรมภาครัฐ
ที่ร่วมดำเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสร้างจิตสำนึก คุณธรรม ๔ ประการ

ให้แก่บุคลากร เครือข่ายแรงงาน และประชาชน และปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย รวมทั้ง จะยืดถือจรรยาบรรณของข้าราชการ โดยมี จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาติไทยสืบไป

                 เพื่อแสดงถึงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ตามประกาศฉบับนี้ จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศ

ขนาด : 2272.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 26 มี.ค. 2563
TOP