Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO conference

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO conference เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในการนี้นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา

 

TOP