Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ภูมิประเทศ

       

จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน


อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 788
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.118 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594.38 ไร่
เนื้อที่อื่น ๆ 642.217 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,348.745 ไร่


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน สำหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเล จะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางทะเล ได้แก่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง และอ่าวพังงา เป็นต้น

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

1623
TOP