Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2565 กรกฎาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 2/2565 เมษายน – มิถุนายน 2565 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 1/2565 มกราคม – มีนาคม 2565 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 4/2564 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 3/2564 กรกฎาคม – กันยายน 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 2/2564 เมษายน – มิถุนายน 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 1/2564 มกราคม – มีนาคม 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 4/2563 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 3/2563 กรกฎาคม – กันยายน 2563 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 2/2563 เมษายน – มิถุนายน 2563 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 1/2563 มกราคม – มีนาคม 2563 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 4/2562 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ...

TOP