Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2556 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2555 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2555 กรกฏาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2555 เมษายน – มิถุนายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2555 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2554 ตุลาคม – ธันวาคม 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2554 กรกฏาคม – กันยายน 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2554 เมษายน – มิถุนายน 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2554 มกราคม – มีนาคม 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2553 ตุลาคม – ธันวาคม 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2553 กรกฏาคม – กันยายน 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2553 เมษายน – มิถุนายน 2553 ...

TOP