Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดพังงา) ...

Mol-Thailand

ประกาศการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแรงงานต่างด้าว ให้นายจ้างทราบ ...

Mol-Thailand

การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้อง ...

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ...

Mol-Thailand

คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ...

มาตรการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ ...

TOP