Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปี 2565 ...

Mol-Thailand

เตื่อนภัยไซเบอร์ ! ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพ ...

Mol-Thailand

จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดพังงา) ...

Mol-Thailand

ประกาศการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแรงงานต่างด้าว ให้นายจ้างทราบ ...

Mol-Thailand

การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้อง ...

TOP