Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ...

คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ...

มาตรการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ...

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ ...

แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ...

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ ...

TOP