Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 3/2561 กรกฏาคม – กันยายน 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 2/2561 เมษยน – มิถุนายน 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 1/2561 มกราคม – มีนาคม 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2560 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 3/2560 กรกฏาคม – กันยายน 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 2/2560 เมษายน – มิถุนายน 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงาไตรมาส 1/2560 มกราคม – มีนาคม 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2559 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2559 กรกฎาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2559 เมษายน – มิถุนายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2559 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2558 ตุลาคม – ธันวาคม ...

TOP