Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2559 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2558 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2558 กรกฎาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2558 เมษายน – มิถุนายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2558 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2557 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2557 กรกฏาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2557 เมษายน – มิถุนายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 1/2557 มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 4/2556 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 3/2556 กรกฏาคม – กันยายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2556 เมษายน – มิถุนายน ...

TOP