Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา


หัวหน้าหน่วยงาน : แรงงานจังหวัดพังงา
ภารกิจงานบริการ
– ประสานการให้บริการด้านแรงงานในเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระกรวงแรงงาน

– ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ประสานนโยบาย/แผน ติดตามผล

– ศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน – งานพัฒนารายได้ และค่าจ้างขั้นต่ำ

– ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

– ส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ

– พัฒนาศักยภาพเครือข่าย/อาสาสมัครงแรงงาน (อสร.)

– การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

– ติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไป ทำงานต่างประเทศ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา


หัวหน้าหน่วยงาน : จัดหางานจังหวัดพังงา
ภารกิจงานบริการ
– การบริการจัดหางานในประเทศ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย Smart Job Center บริการจัดหางาน รับขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รายงานตัว

   ณ สำนักงาน และสามารถขึ้นทะเบียน รายงานตัว ผ่านระบบ Online ที่ website https://empui.doe.go.th/auth/index

– การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียน ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้รอฤดูกาล ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป

– การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่านระบบ Online ที่ website https://toea.doe.go.th

– การคุ้มครองคนหางาน

– การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา


หัวหน้าหน่วยงาน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ภารกิจงานบริการ
– การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

– การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ ความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

– การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ

– การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาฝีมือแรงงาน

– รับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา


หัวหน้าหน่วยงาน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
ภารกิจงานบริการ
– ส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการ ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล

– คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่กฏหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

– ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

– ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านมาตรฐานแรงงาน

– ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

– ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา


หัวหน้าหน่วยงาน : ประกันสังคมจังหวัดพังงา
ภารกิจงานบริการ
– บริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

– คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตน และลูกจ้างให้ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

– พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคม และเงินทดแทน รวมทั้งประสานแผนการ ประฏิบัติงาน ของสำนักงาน

– ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของสำนักงาน

418
TOP