Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางมาริสา บุญชูช่วย

  นางมาริสา บุญชูช่วย

  แรงงานจังหวัดพังงา
  • นางจินตนา ยั่งยืน

   นางจินตนา ยั่งยืน

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางชนิดาภา คงเทพ

    นางชนิดาภา คงเทพ

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต

   นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายธนัฒน์ บุญสอน

    นายธนัฒน์ บุญสอน

    นักวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวกาญจนา คงศักดิ์

   นางสาวกาญจนา คงศักดิ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวจิรภา กาละสังข์

    นางสาวจิรภา กาละสังข์

    พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔
    • นางพรพะนา ไพรสุวรรณ

     นางพรพะนา ไพรสุวรรณ

     พนักงานทำความสะอาด
   • นายบุญมา เพ็ชรขันธ์

    นายบุญมา เพ็ชรขันธ์

    พนักงานขับรถ ส 2
34
TOP