Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38 : การเสริงสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 : รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

640
TOP