Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

o10 : แผนดำเนินงานประจำปี

o11 : รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13:  คู่มือการปฏิบัติงานของ-สรจ.-ปี-65-1

o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 : E-Service

38
TOP