Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่อยงาน

372
TOP