Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประชุมชี้แจงบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP