Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ประชุมดำเนินการโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดำเนินการโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

TOP