Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

โครงการเปิดหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ชุมชนตะกั่วป่า ...

Mol-Thailand

โครงการเปิดหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านใต้ ...

Mol-Thailand

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” ...

TOP