Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ความหมายละองค์ประกอบของการค้ามนุษย์

     การกระทำ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย (รับไว้ซึ่งบุคคลใด)

     โดยวิธีการ อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล ถ้ากระทำต่อเด็กแม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์

     วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

     – จาการค้าประเวณี

     – การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสสื่อลามก

     – การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น

     – การเอาคนลงเป็นทาส

     – การนำคนมาขอทาน

     – การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

     – การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     หมายความว่าการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามา หรือส่งต่อไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด ด้วยวิธีการ ข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือใช้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมดูแลบุคคลนั้น ให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิด ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน และให้หมายรวมถึงการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่ อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์จาการบังคับใช้แรงงาน

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน

     หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

     หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือบริการ

     – โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ

     – ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น

     – โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

     – โดยใช้กำลังประทุษร้าย

     – หรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

     หมายความว่า บุคคลที่ตกเป็นผู้กระทำในการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยตรง

เด็กที่ถูกใช้แรงงานโดยมิชอบด้วยกฏหมาย

     หมายความว่าบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 13 ปี บริบูรณ์ ในงานเกษตรกรรมที่ไม่ทำตลอดทั้งปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ที่ทำงานในลักษณะงานหรือสถานที่ที่กฏหมายคุ้มครองแรงงานห้าม

     “กรณีเด็กถูกค้ามนุษย์เพื่อหาประโยชน์ด้านแรงงาน ถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182) จะดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดโดยทันที”

รูปแบบการควบคุมเหยื่อของนักค้ามนุษย์

     – การผูกพันธ์ด้วยภาระหนี้สิน โดยต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้สินนั้น

     – การกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือการจองจำเหยื่อ

     – การใช้กำลังบังคับและการคุกคามเสรีภาพ

     – การข่มขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเหยื่อ

     – การยึดเอกสารประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทำงาน

ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีโทษดังนี้

     – จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 200,000 บาท

     – ถ้าผู้ถูกกระทำความผิดเป็นเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 12 ปี และปรับตั้งแต่ 120,000 บาท ถึง 240,000 บาท

      – ถ้าผู้ถูกกระทำความผิดเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 8 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 160,000 บาท ถึง 300,000 บาท

      – ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด

1823
TOP