Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพังงา

พังงา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1

pll_content_description

พังงา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
 
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและภาวะของเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้เป็นไปตามมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ร่วมเสนอความเห็นในการกำหนดอัตราค่าจ้างของจังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด ก่อนที่จะเสนอผลการพิจารณาในครั้งนี้ให้กับต่อคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักปลัดกระทรวงแรงงานต่อไป ทั้งนี้ได้แบ่งหลักเกณฑ์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มหลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
 
จากข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพังงา ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565 พบว่ามีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 365.13 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพังงาคือ 325 บาท สูงสุดอยู่ที่ 500 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 293 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกจ้างทั้งตามอัตภาพและคุณภาพพบว่ามีค่าใช้จ่ายตามอัตภาพต่อวันอยู่ที่ 292.96 และมีค่าใช้จ่ายตามคุณภาพต่อวันอยู่ที่ 314.20 บาท
TOP